Privacy Policy

Om onze activiteiten goed te kunnen verrichten, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en/of een aangepaste versie aan u doen toekomen. Op onze website www.pvsystems.nl vindt u de vigerende versie van de privacyverklaring.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
 • Afhandeling van uw verzoek om informatie, een aanbieding of publicaties;
 • Het werven van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • Het contacteren en beheren van relaties van PV Systems;
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven;
 • Verzendingen per post;
 • Versturen van uitnodigingen voor evenementen;
 • Voor enquêtes en onderzoek ten behoeve van het verbeteren van onze diensten.
Als PV Systems persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

2. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is PV Systems, Oude IJssel 9D, 8253 PV Dronten, info@pvsystems.nl.

3. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam en (zakelijke) contactgegevens;
 • Uw geslacht;
 • Notities naar aanleiding van contactmomenten;
 • Uw voorkeur en interesse op het gebied van onze marketingactiviteiten;
 • Uw mening en klachten over onze dienstverlening;

De meeste gegevens hebben wij van uzelf verkregen, met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Openbare gegevens, zoals online beschikbaar op bijvoorbeeld social media.

4. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) onder de aandacht brengen van PV Systems en de aanbiedingen van PV Systems, het in contact komen met (potentiële) relaties en sollicitanten, het werven van personeel en het verbeteren van onze website. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

5. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van PV Systems die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van PV Systems.
Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners). Deze derde krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.
Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en in achtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingplicht van de leverancier. Als we uw gegevens moeten doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

6. Cookies en hyperlinks

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. PV Systems is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is PV Systems verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

7. Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@pvsystems.nl. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt? Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u opgeslagen hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen naar PV Systems, zoals beschreven in punt 7.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

9. Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om PV Systems en onze klanten, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.